Projekto „Erasmus+“ darbo stebėjimo vizitas Norvegijoje

erasmusMarijampolės Sūduvos gimnazijos komanda – direktorė Audronė Vaičiulienė, pavaduotojas ugdymui Darius Kazlauskas ir anglų kalbos mokytoja Jūratė Rudminienė – 2024 m. balandžio 5 – 12 dienomis dalyvavo „Erasmus+“ akreditacijos projekto mobilume Norvegijoje, Stavangerio Hetland mokykloje. Planuodami šį darbo stebėjimo vizitą, numatėme šiuos lūkesčius: stebėti pasidalytosios lyderystės raišką šioje mokykloje, komandinio darbo ypatumus, ugdymo proceso inovatyvumą bei jo organizavimo savitumą, domino mokinių mokymosi ir motyvavimo būdai, mokyklos erdvės.
Stavangerio Hetland mokykla – tai trejų metų trukmės vidurinio ugdymo pakopos mokykla, kurioje mokosi 16 – 19 metų mokiniai. Mokinių ugdymo planas panašus kaip ir Lietuvoje. Per trejus metus jie įgyja bendrųjų arba specialiųjų studijų įgūdžių. Pirmaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi bazinius dalykus, o antraisiais mokslo metais renkasi gamtos mokslų arba kalbos, socialinių mokslų ir ekonomikos specializaciją (privalomi 8 dalykai). Per savaitę mokiniai turi 34 – 35 valandas.

Vadybos patirties semtasi Graikijoje

erasmusMarijampolės Sūduvos gimnazijoje, nepaisant  epideminės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijos Lietuvoje, startavo ERASMUS+ projektas „Stebėk, tobulėk, taikyk“ (Observe-Improve-Apply). Šio projekto tikslas - skatinti gimnazijos bendruomenę būti augančia, besimokančia, atvira naujovėms mokykla, sėkmingai ugdančia įvairių poreikių ir galimybių mokinius per aktyvų mokymosi procesą.
Gegužės 30 d. – birželio 6 d. Sūduvos gimnazijos komanda: direktorė Audronė Vaičiulienė, pavaduotojas ugdymui Darius Kazlauskas ir anglų kalbos mokytoja bei metodinės grupės pirmininkė Gintarė Baltrūnienė – vyko į Graikijos respubliką mokytis vadybos naujovių. Kalamatos „Ariadnės“ mokymo centre komanda išklausė 40 valandų trukmės kursą „Švietimo vadyba ir lyderystė mokykloje“ (Educational Management and School Leadership). Mokymus vedė Spiros Spiris, mokymo centro lektorius, Kalamatos muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas, anglų kalbos mokytojas, siekiantis daktaro laipsnio ir Thodoris Zegvitis, „Ariadne“ mokymo centro kursų vadovas. Mokymuose buvo aptartos šios pagrindinės vadybos temos: demokratinės vadybos bruožai, vadovavimo stiliai, vadyba ir/ ar valdymas, klasikinės ir humanistinės, demokratinės  vadybos skirtumai, vadovas lyderis šiandienos mokykloje.  Gimnazijos komanda ne tik įgijo teorinių žinių, bet ir sustiprino savo vadovavimo įgūdžius, pasitikėjimą savo jėgomis, nes Sūduvos gimnazijos vadybos kryptis - telkianti lyderystė ir demokratiškas vadybos modelis – atitinka šiuolaikinės vadybos principus. Tik laisva, nebijanti iššūkių ir pokyčių bendruomenė gali paruošti jauną žmogų gyvenimui, suteikti pagrindus jo sėkmingai ateities karjerai.

ERASMUS+ projektas „Stebėk, tobulėk, taikyk“

Marijampolės Sūduvos gimnazija- tai ugdymo įstaiga, kuri prieš porą metų buvo įvardyta kaip viena inovatyviausių ugdymo įstaigų Respublikoje. Tačiau greitai besikeičiantis pasaulis kelia naujų iššūkių ir švietimui. Norėdami, kad gimnazijoje mokymas būti tikroviškas, aktualus, patrauklus, motyvuojantis ir atitinkantis Europos institucijų keliamus tikslus švietimui, pasidarėme išsamią gimnazijos veiklos analizę, išskyrėme problematiškiausias sritis ir suvokdami, kad mums reikia pagalbos ir mokymosi iš gerųjų patirčių, teikiame paraišką projektui, kurį pavadinome „Stebėk-Tobulėk-Taikyk“ (Observe-Improve-Apply). Norime būti augančia mokykla, kurioje mokosi visa bendruomenė, o mokyklą lankantys įvairių poreikių ir galimybių mokiniai čia gali siekti savo individualių tikslų, stebėti individualią pažangą ir patirti savo sėkmę.
     Išsianalizavę savo stiprybes ir trūkumus, reaguodami į kintančią gimnazijos situaciją, dalyvaudami projekte pasiekti šiuos tikslus:
  1. Moderninti ir stiprinti gimnazijos vadybą, kad įstaigoje dominuotų telkianti lyderystė ir demokratiškas valdymo modelis, kad būtų pasiekti kokybiniai pokyčiai- sėkmingas mokinių ir visos bendruomenės mokymasis.
  2. Tobulinti pedagogų kompetencijas, kad būtų stiprinamas ugdymo proceso patrauklumas, efektyvumas, sėkmingai diegiami šiuolaikinio mokymo metodai, kurie mokymą(si) padarytų tikrovišku, aktualiu, patraukliu ir motyvuojančiu. Siekiamybė- geresni mokinių ugdymo(si) rezultatai ir individuali mokinio pažanga.
  3. Kurti gimnazijoje motyvuojančią ugdymo(si) aplinką, kuri grindžiama bendradarbiavimu (mokytojas- mokinys; mokinys- mokinys; mokytojas- mokytojas).
  4. Pagerinti mokytojų anglų kalbos žinias ir kultūrinio pažinimo kompetencijas. Skatinti aktyvesnį domėjimąsi Europos švietimo naujovėmis bei įsitraukimą tiek į tarptautinius projektus, tiek į veiklas virtualiose švietimo platformose.
     Šiems tikslams pasiekti rinkomės kursus apie šiandieninės švietimo vadybos iššūkius, pokyčius ir jų valdymą, apie šiuolaikinių ugdymo metodų taikymą pamokose ir stebėjimo vizitą Estijos Viimsi Gümnaasium. Džiaugiamės, kad stebėjimo vizitui pavyko rasti to paties tipo mokyklą, kuri labai draugiškai ir noriai sutiko priimti, pasidalinti savo patirtimi. Stebėjimas bus labai kryptingas, aptariant konkrečius klausimus ir jų sprendimo būdus.
     Visos planuojamos veiklos yra labai tikslingos ir tikimės, kad Europos kolegų patirtis padės praplėsti pažinimo ir kompetencijų lauką, leis kitu kampu pažiūrėti į savo galimybes ir padės rasti sėkmingą augimo ir tobulėjimo kelią.
       Kiekviena organizacija turi savo strategiją ir augimo planus. Mūsų gimnazijos ateities planas- tapti moderniausia regiono mokykla, kurioje veikli, aktyvi mokyklos bendruomenė geba sėkmingai valdyti švietimo pokyčius, kuria motyvuojančią mokytis ir saugią socialinę emocinę aplinką ir svarbiausia dėmesį sutelkianti į mokinio asmenybės ugdymą, į jo paties aktyvų, sąmoningą mokymąsi, suteikianti mokiniui tinkamą paramą, kad jis išsiugdytų gyvenimui svarbių kompetencijų.  Tai mokykla, kurioje mokosi ir drauge auga visa bendruomenė.