SPECIALISTAI

Dalia Lodienė
Dalia LodienėSocialinė pedagogė
Funkcijos
 • Žinau, kad kiekvienas iš Jūsų esate savitas ir nepakartojamas. Priimu Jus tokius, kokie esate.
 • Išklausau ir vaiką, ir suaugusįjį. Juk visi turi teisę į atvirą ir nuoširdų bendravimą.
 • Saugau ir laikau paslaptyje man patikėtus Jūsų džiaugsmus, rūpesčius, svajones...
 • Besąlygiškai gerbiu žmogų.
 • Neteisiu ir nesmerkiu, juk visi galime suklysti, suklupti...
 • Stengiuosi pastebėti liūdintį, išgirsti verkiantį, išklausyti kiekvieną, kam reikalingas paguodžiantis žodis ar pagalba .
 • Man svarbu, kad gimnazija taptų Sėkmės mokykla kiekvienam mokiniui.
Socialinio pedagogo veiklos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, psichologinę bei pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.
Uždaviniai :
1.Skatinti mokinio, mokytojo ir tėvų tarpusavio sąveiką ir dialogą.
2.Teikti šviečiamąją, socialinę, prevencinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą gimnazijos bendruomenei, taikant socialinio darbo metodus.
3.Padėti mokiniams ugdytis socialinius, pedagoginius, profesinės karjeros planavimo įgūdžius.
4.Spręsti iškilusias socialines problemas bendradarbiaujant su mokinio šeima, klasių auklėtojais, mokytojais.
5.Tirti, analizuoti veiklos efektyvumą.
6.Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos darbe.
Pagrindinės veiklos kryptys:
 1. Individualus ir grupinis darbas su mokiniais;
 2. Mokinių, tėvų ir mokytojų konsultavimas įvairiais vaiko socializacijos klausimais;
 3. Darbas su mokinio šeima;
 4. Grupinio darbo ir komandinės veiklos gimnazijoje organizavimas;
 5. Prevencinės, projektinės, šviečiamosios veiklos organizavimas;
 6. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
Darbo grafikas

2021–2022 MOKSLO METŲ DARBO LAIKO GRAFIKAS 

Darbo diena

Darbo funkcija

Darbo pradžia gimnazijoje

Pertrauka pailsėti ir pavalgyti

Darbo pabaiga gimnazijoje

Kita veikla (darbas už gimnazijos ribų)*, pastabos

Pirmadienis

Socialinė pedagogė

9.00 val.

12.00–12.30 val.

15.00 val.

8.00–9.00 val.

15.00–17.00 val.

Antradienis

Socialinė pedagogė

9.30 val.

12.30–13.00 val.

15.30 val.

8.30–9.30 val.

Trečiadienis

Socialinė pedagogė

9.30 val.

12.30–13.00 val.

14.30 val.

8.30–9.30 val.

15.00–18.00 val.

Ketvirtadienis

Socialinė pedagogė

9.00 val.

12.00–12.30 val.

14.00 val.

8.00–9.00 val.

15.00–16.00 val.

Neformaliojo ugdymo mokytoja

14.00–14.45 val.

Penktadienis

Socialinė pedagogė

11.00 val.

14.00 val.

8.00–11.00 val.

Neformaliojo ugdymo mokytoja

14.00–14.45 val.

 
Kontaktai
Mob. 8 602 33 547
El. paštas dalia.lodiene@gmail.com           
 
Lilija Kavaliauskienė
Lilija KavaliauskienėPsichologė
Funkcijos
Mokykloje psichologinė pagalba teikiama įvairiausiomis formomis, metodais, kryptimis. Paaugliai spręsti gyvenimiškas situacijas mokosi iš suaugusiųjų, juos stebėdami ir kartodami jų metodus, sprendimo būdus. Svarbu juos mokyti savarankiškai spręsti problemas, bet dar svarbiau mokyti ir drąsinti ieškoti pagalbos, kai nežino, kaip spręsti užklupusias problemas, kai sunku valdyti emocijas, patiria patyčias, nesėkmę moksle ar sunku apsispręsti dėl profesijos pasirinkimo..
Kada mokinių tėveliai gali kreiptis į mokyklos psichologą?
 • Kai pakinta vaiko elgesys, emocijų raiška ir jūs nežinote, kaip tokiu atveju elgtis.
 • Kai vaikas pradeda skųstis bloga savijauta (pilvo skausmai, pykinimas, nemiga ir pan.) ir dėl to praleidžiama vis daugiau pamokų.
 • Jei vaikas pradeda mikčioti ar atsiranda tikai (veido ar kūno raumenų nevalingi traukuliai).
 • Kai šeimoje ar vaiko asmeniniame gyvenime įvyksta staigus pasikeitimas, vaikas su jumis nenori dalintis išgyvenimais ir jums tai kelia nerimą.
 • Įvairiais gyvenimo atvejais, kai esate sutrikęs ir nežinote, kaip su vaiku kalbėtis bei elgtis.
Darbo grafikas

Darbo diena

Darbo funkcija

Darbo pradžia

Pertrauka pailsėti ir pavalgyti

Darbo pabaiga

Pirmadienis

Psichologė

8.45 val.

12.00 val.

Mokytoja

8.00–8.45 val.

Antradienis

Psichologė

8.45 val.

12.00–12.30 val.

15.15 val.

Mokytoja

8.00–8.45 val.

Trečiadienis

Psichologė

8.00 val.

13.00–13.30 val.

15.00 val.

Mokytoja

12.10–12.55 val.

Ketvirtadienis

Psichologė

8.45 val.

13.00–13.30 val.

15.15 val.

Mokytoja

8.00–8.45 val.

12.10–12.55 val.

14.00–14.45 val.

Penktadienis

Psichologė

9.40 val.

12.30–13.00 val.

14.00 val.

Mokytoja

8.00–8.45 val.

8.55–9.40 val.

13.05–13.50 val.

Kontaktai
Mob. 8 641 92 400
El. paštas Manlauli44@gmail.com 
Ričardas Rutkauskas
Ričardas RutkauskasNeformaliojo ugdymo pedagogas
Funkcijos
Įvertinti gimnazijos papildomo kultūrinio darbo organizavimo galimybes ir poreikius.
Pasirinkti efektyvius darbo metodus.
Planuoti ir organizuoti kultūrinį bei prevencinį darbą gimnazijoje.
Organizuojant veiklą ir priimant sprendimus neperžengti savo profesinės kompetencijos ribų.
Informuoti gimnazijos administraciją, pedagogus, klasių auklėtojus, socialinę pedagogę apie organizuojamus renginius.
Garantuoti organizuojamų renginių kokybiškumą, atsakyti už darbe naudojamų metodų pasirinkimą.
Kruopščiai pasiruošti papildomo ugdymo renginiams ir turiningai juos organizuoti.
Renginių metu atsakyti už mokinių saugumą.
Ieškoti naujų papildomo ugdymo turinį ir jo kaitą atitinkančių kultūrinės veiklos formų ir metodų.
Pasirinkti neformaliojo ugdymo organizavimo būdus, formas ir priemones, neprieštaraujančias pedagoginei etikai, bendriesiems pedagogikos ir psichologijos reikalavimams.
Sudaryti neformaliojo ugdymo organizavimo mėnesių bei metų planus.
Ugdyti moksleivių kūrybiškumą, atsakomybę, savarankiškumą, iniciatyvumą, reiklumą sau.
Sudaryti visiems moksleiviams vienodas galimybes atskleisti savo gebėjimus bei talentus.
Padėti moksleiviams tenkinti jų saviraiškos poreikius, plėtoti kultūrinius interesus.
Dalyvauti Mokytojų tarybos posėdžiuose.
Darbo grafikas

2021–2022 MOKSLO METŲ DARBO LAIKO GRAFIKAS

Darbo diena

Darbo funkcija

Darbo pradžia

Pertrauka pailsėti ir pavalgyti

Darbo pabaiga

Pirmadienis

Neformalaus ugdymo organizatorius

7.30 val.

12.00–12.30 val.

16.00 val.

Antradienis

Neformalaus ugdymo organizatorius

7.30 val.

12.00–12.30 val.

16.30 val.

Klasės auklėtojas

13.05–13.35 val.

Trečiadienis

Neformalaus ugdymo organizatorius

7.30 val.

12.00–12.30 val.

16.00 val.

Ketvirtadienis

Neformalaus ugdymo organizatorius

7.30 val.

12.00–12.30 val.

16.00 val.

Mokytojas

Penktadienis

Neformalaus ugdymo organizatorius

7.30 val.

12.00–12.30 val.

16.00 val.

 

Kontaktai

El. paštas suduva215@gmail.com

       

Gintarė Kulbienė
Gintarė KulbienėVisuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Funkcijos
 • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas;
 • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas gimnazijos bendruomenei;
 • gimnazijos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
 • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra;
 • gimnazijos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 •  traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija gimnazijoje;
 • ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
 • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, pateikimas gimnazijos bendruomenei;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos patekimas ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra gimnazijoje;
 • lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo nustatymas;
 • dalyvavimas gimnazijos prevencinio darbo grupėse;
 • pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
 •   užkrečiamųjų ligų epidemiologinė priežiūra gimnazijoje;
 •  pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas
 • pagalba organizuojant ir pravedant sporto renginius gimnazijoje.
Darbo grafikas

Darbo dienos

Darbo valandos

Pirmadienis

7:00 – 12:00 PP 12.30 – 15.30

Antradienis

7:00 – 12:00 PP 12.30 – 15.30

Trečiadienis

7:00 – 12:00 PP 12.30 – 15.30

Ketvirtadienis

7:00 – 12:00 PP 12.30 – 15.30

Penktadienis

7:00 – 12:00 PP 12.30 – 13.30

Kontaktai
Mob. 8 698 38491
El. paštas gintare.imenickaite@marijampolesvsb.lt