Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PASIRENGIMO ATNAUJINTŲ BENDRŲJŲ PROGRAMŲ DIEGIMUI APKLAUSOS KOKYBINĖ ANALIZĖ IR REKOMENDACIJOS

MARIJAMPOLĖSMARIJAMPOLĖSSAVIVALDYBĖS BENDROJOUGDYMO MOKYKLŲPASIRENGIMOATNAUJINTŲ BENDRŲJŲPROGRAMŲ DIEGIMUIAPKLAUSOS KOKYBINĖANALIZĖ IRREKOMENDACIJOS

Veiklos tyrimo įkvėpimas: kur ieškoti, kaip naudotis?

Kodėl pamoka ir jos kokybė yra tokie svarbūs? Esminius požiūrio į mokinio mokymąsi pokyčius lėmė pakitusios vertybės. Mokiniai skiriasi žiniomis, mokymosi stiliumi, galimybėmis, mokosi skirtinguose kontekstuose. Būtent todėl kyla poreikis sukurti jiems mokymosi įvairovę garantuojančią mokymosi aplinką. Pakinta mokytojo vaidmuo – jis tampa mokymosi proceso ir mokymosi patirčių įgijimo koordinatoriumi. Didinamas mokinio įsitraukimas į mokymosi procesą, jo mokymosi rezultatas – septynių kompetencijų ugdymasis. Efektyvaus mokymosi situacijų visiems mokiniams kūrimas užtikrina socialinį teisingumą, prieinamumą, lygias mokymosi galimybes. Būtent todėl mokyklose kuriama mokymosi aplinka, skatinanti besimokančiųjų veiklą, jų sumanymų atsiradimą ir mokytojo pasiūlytos veiklos savitą plėtojimą, padedantį konstruoti žinias.

Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/veiklos-tyrimo-ikvepimas-kur-ieskoti-kaip-naudotis/

Kaip mokyklai sėkmingai pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimui

Kristina Paulikė
Projekto “Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas” veiklos “Metodinės pagalbos steigėjams teikimas” metodininkė
Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimo koordinatorė
 

Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys

Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl neišvengiamai daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Lietuvoje Bendrųjų ugdymo programų (BUP) kūrimas ir jų atnaujinimas, kaip nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas, prasidėjo dar iki Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ir tebesitęsia iki šio.

Paskutinį kartą BUP buvo atnaujintos 2008 metais. Taigi ir vėl atėjo metas pokyčiams. Kol  atnaujintas ugdymo turinys pasieks mokyklas, visiems, kurie prisiima atsakomybę už švietimo kokybę ir ugdymo rezultatus savivaldybėje, būtina tinkamai pasirengti. Kiekvienai organizacijai ir jos vadovams svarbu įsipareigoti sukurti palankią mokytojo darbui aplinką ir veikti kolegialiai su kitais, siekiant maksimalios vadybinių sprendimų ir veikimo kartu sinergijos (paprastink).

Pagrindiniai ugdymo turinio atnaujinimo etapai ir terminai:

  • Iki 2022 m. rugsėjo mėn. turi būti atnaujintos ir patvirtintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, o savivaldybių bei mokyklų UTA komandos turi pasirengti veiksmų planą, kuris padėtų atrasti geriausius sprendimus ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio“.
  • Iki 2023 m. rugsėjo mėn. turi būti sukurtas BUP atvaizdavimo įrankis, parengtos rekomendacijos mokytojams, sukurtas skaitmeninis įrankis mokinių pažangai stebėti, sukurtos skaitmeninės priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos.

NŠA mokymai: nuo dalykinių žinių tobulinimo link atnaujinto ugdymo turinio

Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/nsa-mokymai-nuo-dalykiniu-ziniu-tobulinimo-link-atnaujinto-ugdymo-turinio/

Atnaujintas ugdymo turinys. PROJEKTAS

Atnaujintas ugdymo turinys. Projektas