Skelbiama atranka į laisvą Marijampolės Sūduvos gimnazijos specialiojo pedagogo pareigybę.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 1,5 etato darbo krūviu.
Grupė – švietimo pagalbos specialistai. Specialusis pedagogas pavaldus pavaduotojui ugdymui.
A2 lygio pareigybė. Pareiginės algos koeficientas 8,11–11,39 (pagal turimą kvalifikaciją ir pedagoginio darbo stažą).
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:
 1. Specialusis pedagogas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
  • išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos reikalavimus bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
  • išmanyti mokinių specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus gebėti juos taikyti padedant specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
  • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, gimnazijos mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginės psichologinės tarnybos, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
  • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
  • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
  • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 2. Šias pareigas einantis specialusis pedagogas vykdo šias funkcijas:
  • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, – mokinio namuose;
  • bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
  • rengia veiklos ataskaitą;
  • padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias programas;
  • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
  • naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
  • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
  • dalyvauja gimnazijos VGK veikloje;
  • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
  • šviečia gimnazijos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;
  • vykdo kitus gimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato gimnazijos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir specialiuoju pedagogu.
 3. Specialusis pedagogas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir specialiųjų poreikių mokinių saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu.
 
Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
 
 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.
 
Pretendentai dokumentus pateikia iki 2023 m. rugsėjo 28 d. (imtinai), Sūduvos gimnazijos raštinėje (R. Juknevičiaus g. 32, Marijampolė) arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Atrankos skelbimo data – 2023 m. rugsėjo 29 d.
Dokumentai priimami 13 darbo dienų po atrankos paskelbimo Marijampolės Sūduvos gimnazijos ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.
Atrankos data – 2023 m. rugsėjo 29 d. Iki atrankos likus ne mažiau 3 dienoms, kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Kontaktai pasiteiravimui: tel. +370 612 89 093.

Laisvos darbo vietos

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.